Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, příspěvková organizace, IČO 00089982 — obchodní rejstřík

Zlín Vavrečkova, , PSČ 76001, 42091934, 203
20 let, 3 měsíce
na trhu
50 - 99
zaměstnanc
Již brzy
registr smluv
Již brzy
státní dotace
Datum vzniku
2004-04-09
IČO
00089982
Právní forma
Příspěvková organizace
Předmět činnosti

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

2. Sbírky spravuje v souladu s ustanoveními zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, podává žádosti o zapsání sbírek do Centrální evidence sbírek, provádí jejich inventarizac
i a zabezpečuje jejich ochranu a poskytuje standardizované veřejné služby vymezené § 10a).

3. Muzeum spravuje veřejně přístupnou základní knihovnu se specializovanými fondy; odbornou knihovnu a historický knižní fond (sbírkový) ve smyslu § 2, písm. e) zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a inform
ačních služeb (knihovní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a spolupracuje se zahraničními institucemi v rámci mezinárodní výměny publikací.

4. Provádí základní i aplikovaný výzkum a další odborné aktivity v oborech přírodních, technických a společenských věd. Šíří jejich výsledky prostřednictvím výuky (vzdělávacích, osvětových a výukových akcí a programů), publikování nebo převodu technologií
; veškerý rozdíl mezi výnosy a vynaloženými náklady je zpětně investován do těchto činností nebo šíření jejich výsledků. Umožňuje rovný přístup všem bez rozdílu k využívání a zpřístupňovánívýsledků své činnosti (s výjimkou neposkytování některých informac
í v zájmu ochrany archeologických nalezišť a dále při možném uplatňování autorského zákona u dosud nepublikovaných výsledků výzkumné či vědecké činnosti) a svých služeb, přičemž účelem těchto činností není dosažení zisku. Žádné subjekty nemají žádný předn
ostní přístup k výzkumným kapacitám organizace nebo k výsledkům výzkumu vytvořeným organizací.
Provádí popularizaci, propagaci a medializaci vědy a techniky. Poskytuje odbornou metodickou radu a pomoc veřejným i soukromým institucím a jednotlivcům (konzultace, poradenství, expertízy, účast v grémiích apod.). V oblasti přírodních věd provádí na vyžá
dání orgánů státní ochrany přírody, samosprávy i státní správy, výzkumných pracovišť, vysokých škol a dalších subjektů průzkumy a výzkumy chráněných a ohrožených částí přírody za úhradu nákladů.

5. Na základě povolení Ministerstva kultury ČSR ze dne 30. 5. 1988 a dohody o rozsahu a podmínkách provádění archeologických výzkumů mezi Akademií věd České republiky na základě § 21 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, v platném znění j
e Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně oprávněno provádět archeologické výzkumy na území regionu jihovýchodní Moravy. Provádí kontrolu archeologických nalezišť a upozorňuje příslušné orgány památkové péče na jejich ohrožení, na žádost státních orgánů památ
kové péče zpracovává vyjádření k investičním akcím za úhradu nákladů.

6. Sbírkové předměty, odbornou dokumentaci k nim a poznatky získané jejich odborným zpracováním prezentuje zejména prostřednictvím stálých expozic a krátkodobých výstav, vlastní publikační a přednáškovou činností v České republice i v zahraničí a dalšími
kulturně výchovnými aktivitami určenými nejširší veřejnosti, zejména dětem a mládeži, seniorům a handicapovaným občanům. Vydává a veřejně šíří periodické (zákon č. 46/2000 Sb.) a neperiodické (zákon č. 37/1995 Sb.) publikace.

7. Dává do výpůjčky sbírkové předměty do expozic a na výstavy pořádané jinými subjekty v České republice i v zahraničí nebo za účelem jejich vědeckého zkoumání či konzervování a restaurování za předpokladu, že je zajištěna jejich bezpečnost a ochrana ve s
myslu zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy, ve znění pozdějších předpisů, v případě kulturních památek a národních kulturních památek ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. Obdobně přijím
á zápůjčku od jiných subjektů. Umožňuje studium svých sbírek badatelům za podmínek stanovených zákonem č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 101/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o ochraně osobních
údajů a o změně některých zákonů a badatelským řádem, který vydává.

8. Pořádá samostatně nebo ve spolupráci s jinými právnickými nebo fyzickými osobami odborné konference, sympózia, semináře, výstavy, případně další akce vztahující se k předmětu činnosti. Provádí odbornou přepravu exponátů na místa jejich výstavní realiza
ce.

9. Pořádá kulturní, výchovné a vzdělávací akce a programy vyplývající z hlavního účelu zřízení organizace (zejm. hudební, divadelní, literární, filmové a multimediální). Provádí přednáškovou a vzdělávací činnost. Pořádá veřejné produkce, jimiž jsou preze
ntována literární, dramatická, hudební, folklorní a jiná autorská díla.

10. Může vstupovat do profesních sdružení za účelem koordinace odborné a vzdělávací činnosti.

11. V oboru své činnosti spolupracuje s tuzemskými i zahraničními partnery.

12. Vykonává činnosti vyplývající z předmětu činnosti a ve vztahu k zajištění provozu veřejně přístupných prostor. Umožňuje návštěvu expozic, výstav a dalších kulturních akcí. Umožňuje fotografování, filmování a pořizování audio či videozáznamů, pořizován
í kopií dokumentů, poskytování fotografií, negativů a diapozitivů. Krátkodobě poskytuje výstavní sály a jiné zařízení, včetně inventáře institucím a jednotlivcům k pořádání kulturních a výchovných akcí.

13. Poskytuje odbornou metodickou radu a pomoc veřejným i soukromým institucím a jednotlivcům, zejména na území svého badatelského zájmu (konzultace, poradenství, expertízy, účast v grémiích apod.), zvláště pak vlastníkům a správcům sbírek zapsaných do Ce
ntrální evidence sbírek.

14. Svou činnost, sbírky, výstavy, výsledky vlastní a oborové badatelské i osvětové práce včetně dalších odborných aktivit prezentuje také formou elektronických médií. K tomuto účelu pořizuje, vytěžuje a zužitkovává databáze. Každoročně zpracovává informa
ce o činnosti ve výroční zprávě, kterou podle §10a odst. 2 písm. c) zákona 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy, ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje v tisku nebo v informačním systému s dálkovým přístupem.

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Český statistický úřad

Statistická právní forma
Příspěvková organizace
Institucionální sektor: dle ESA2010
13130
Činnosti - dle CZ-NACE
91020
Počet zaměstnanců
50 - 99 zaměstnanců

Statutární orgán

Ředitel
Mgr. PAVEL HRUBEC,MBA
Břeclav Dyjová, , PSČ 69141, 18991637, 203 Den vzniku funkce: 2018-09-14

Změny a události

2018-09-14
Vymazán člen představenstva
PAVEL HRUBEC
2018-09-14
Vymazán člen představenstva
PAVEL HRUBEC
2018-09-14
Zapsan člen představenstva
PAVEL HRUBEC
2014-07-11
Vymazán člen představenstva
Antonín Sobek
2014-07-11
Vymazán člen představenstva
Antonín Sobek
Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, příspěvková organizace se sídlem v Zlín  - adresa sídla firmy, majitelé, vedení firmy, založení a vznik obchodní společnosti, předměty činnosti, aktuální výpis Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, příspěvková organizace. Údaje byly staženy  z datové služby justice.cz dle IČO 00089982.

Podobné firmy

Opava Rybářská, , PSČ 74601, 4509595, 203
IČO 00016772
Horní Bříza U Vrbky, , PSČ 33012, 597015, 203
IČO 00022578
Vítkov Dělnická, , PSČ 74901, 4326288, 203
IČO 00037494