Technické služby Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace, IČO 00097811 — obchodní rejstřík

Lipník nad Bečvou Za Porážkou, , PSČ 75131, 11321733, 203
20 let, 7 měsíce
na trhu
25 - 49
zaměstnanc
Již brzy
registr smluv
Již brzy
státní dotace
Datum vzniku
2003-09-10
IČO
00097811
Právní forma
Příspěvková organizace
Předmět činnosti

Předmětem hlavní činnosti příspěvkové organizace je:
a) opravy a údržba místních komunikací III. a IV. třídy dle pasportu místních komunikací, jejich součástí včetně zimní údržby místních komunikací,
b) čištění místních komunikací a jejich součástí,
c) čištění, údržba a opravy areálu autobusového nádraží,
d) zajištění provozuschopnosti povrchových zařízení odpadních vod na místních komunikacích a veřejných prostranstvích - uličních vpustí
e) zajištění údržby a oprav dopravního značení dle pasportu dopravního značení a městského informačního systému,
f) zajištění sběru a svozu tuhého komunálního odpadu, tříděného odpadu, nebezpečných odpadů, provozování sběrného střediska odpadů, likvidaci odpadů, a to vše podle ustanovení zákona o odpadech a podle obecně závazné vyhlášky města, kterou se stanoví syst
ém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, vznikajících na území města Lipník nad Bečvou a jeho částí, včetně systému nakládání se stavebním odpadem, vznikajícím na území města Lipník nad Bečvou a jeho částí,
g) provoz, opravy a údržba veřejného osvětlení dle pasportu VO, slavnostního a speciálního osvětlení a světelného signalizačního zařízení, montáž a údržba vyhrazených elektrických zařízení dodavatelským způsobem, na území města Lipník nad Bečvou a jeho čá
stí,
h) zajištění řádného provozu a údržby parkovacích hodin, výběru poplatku a převedení finančních prostředků na účet zřizovatele,
i) zajištění údržby, úprav a obnovy zeleně dle pasportu veřejné zeleně,
j) zajištění údržby, úprav a obnovy zámeckého parku parc.č. 166 a střešní zahrady parc.č. st.483/5, vše v k.ú. Lipník nad Bečvou,
k) zajištění hřbitovních služeb evidence, výběru nájemného a poplatku za služby, převedení finančních prostředků za nájem hrobových míst na účet zřizovatele, a zajištění provozu, oprav a údržby hřbitovů:
- hřbitov v Lipníku nad Bečvou (pozemky parc.č. 301/1 ostatní plocha hřbitov, urnový háj parc. č. st. 397 zastavěná plocha a nádvoří včetně stavby hřbitovní kaple, vše v k. ú. Lipník nad Bečvou, parc. č. st. 2932 zastavěná plocha a nádvoří včetně ob
jektu občanské vybavenosti, vše v k.ú. Lipník nad Bečvou,
- židovské hřbitovy v Lipníku nad Bečvou (pozemky parc. č. 2771 ostatní plocha zelen, parc. č. 2772 ostatní plocha hřbitov, urnový háj, vše v k. ú. Lipník nad Bečvou),
- hřbitov v Lipníku nad Bečvou V - Podhoří (pozemky parc. č. 172/5 ostatní plocha hřbitov, urnový háj a parc. č. st. 96 včetně stavby občanské vybavenosti, vše v k.ú. Podhoří na Moravě),
- hřbitov v Lipníku nad Bečvou VI - Loučka (pozemky parc. č. 2646 ostatní plocha hřbitov, urnový háj a parc. č. st. 301 zastavěná plocha a nádvoří včetně jiné st. č. p. 198, hřnitovní zed na pozemku parc. č. 2646, vše v k. ú. Loučka
l) zajištění provozu, oprav a údržby veřejných WC v ul. Nerudova a v areálu hřbitova
m) zajištění údržby a oprav kašen a laviček,
n) zajištění provozu, oprav a údržby tělovýchovných a sportovních zařízení sloužících k regeneraci a rekondici: areál koupaliště, sportovní areál, cyklostezky a sportovní hřiště na území města a jeho částí,
o) zajištění údržby a oprav dětských zařízení, dětských hřišť a pískovišť a lanových prvků na území města Lipník nad Bečvou a jeho částí,
p) provoz a údržba rekultivované skládky,
q) silniční motorová doprava nákladní,
r) provoz a údržba tržního místa na náměstí T.G.Masaryka,
s) koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, mimo zboží uvedené v příloze 1 až 3 živnostenského zákona,
t) zajištění sběru a svozu rostlinného materiálu, provozování komunitní kompostárny, kompostování, a to vše podle §10a zákona č. 185/2001 Sb. ustanovení zákona o odpadech ve znění pozdějších předpisů a podle obecně závazné vyhlášky města, kterou se sta
noví systém komunitního kompostování a způsob využití zeleného kompostu k údržbě a obnově veřejné zeleně na území města Lipník nad Bečvou,
u) zajištění sběru a svozu nebezpečného odpadu podle ustanovení zákona o odpadech (na území města Lipník nad Bečvou a jeho částí).

Předmětem hlavní činnosti příspěvkové organizace je:
a) opravy a údržba místních komunikací III. a IV. třídy dle pasportu místních komunikací, jejich součástí včetně zimní údržby místních komunikací,
b) čištění místních komunikací a jejich součástí,
c) čištění, údržba a opravy areálu autobusového nádraží,
d) zajištění provozuschopnosti povrchových zařízení odpadních vod na místních komunikacích a veřejných prostranstvích - uličních vpustí
e) zajištění údržby a oprav dopravního značení dle pasportu dopravního značení a městského informačního systému,
f) zajištění sběru a svozu tuhého komunálního odpadu, tříděného odpadu, nebezpečných odpadů, provozování sběrného střediska odpadů, likvidaci odpadů, a to vše podle ustanovení zákona o odpadech a podle obecně závazné vyhlášky města, kterou se stanoví syst
ém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, vznikajících na území města Lipník nad Bečvou a jeho částí, včetně systému nakládání se stavebním odpadem, vznikajícím na území města Lipník nad Bečvou a jeho částí,
g) provoz, opravy a údržba veřejného osvětlení dle pasportu VO, slavnostního a speciálního osvětlení a světelného signalizačního zařízení, montáž a údržba vyhrazených elektrických zařízení dodavatelským způsobem, na území města Lipník nad Bečvou a jeho čá
stí,
h) zajištění řádného provozu a údržby parkovacích hodin, výběru poplatku a převedení finančních prostředků na účet zřizovatele,
i) zajištění údržby, úprav a obnovy zeleně dle pasportu veřejné zeleně,
j) zajištění údržby, úprav a obnovy zámeckého parku parc.č. 166 a střešní zahrady parc.č. st.483/5, vše v k.ú. Lipník nad Bečvou,
k) zajištění hřbitovních služeb evidence, výběru nájemného a poplatku za služby, převedení finančních prostředků za nájem hrobových míst na účet zřizovatele, a zajištění provozu, oprav a údržby hřbitovů:
- hřbitov v Lipníku nad Bečvou (pozemky parc.č. 301/1 ostatní plocha hřbitov, urnový háj parc. č. st. 397 zastavěná plocha a nádvoří včetně stavby hřbitovní kaple, vše v k. ú. Lipník nad Bečvou, parc. č. st. 2932 zastavěná plocha a nádvoří včetně ob
jektu občanské vybavenosti, vše v k.ú. Lipník nad Bečvou,
- židovské hřbitovy v Lipníku nad Bečvou (pozemky parc. č. 2771 ostatní plocha zelen, parc. č. 2772 ostatní plocha hřbitov, urnový háj, vše v k. ú. Lipník nad Bečvou),
- hřbitov v Lipníku nad Bečvou V - Podhoří (pozemky parc. č. 172/5 ostatní plocha hřbitov, urnový háj a parc. č. st. 96 včetně stavby občanské vybavenosti, vše v k.ú. Podhoří na Moravě),
- hřbitov v Lipníku nad Bečvou VI - Loučka (pozemky parc. č. 2646 ostatní plocha hřbitov, urnový háj a parc. č. st. 301 zastavěná plocha a nádvoří včetně jiné st. č. p. 198, hřnitovní zed na pozemku parc. č. 2646, vše v k. ú. Loučka
l) zajištění provozu, oprav a údržby veřejných WC v ul. Nerudova a v areálu hřbitova
m) zajištění údržby a oprav kašen a laviček,
n) zajištění provozu, oprav a údržby tělovýchovných a sportovních zařízení sloužících k regeneraci a rekondici: areál koupaliště, sportovní areál, cyklostezky a sportovní hřiště na území města a jeho částí,
o) zajištění údržby a oprav dětských zařízení, dětských hřišť a pískovišť a lanových prvků na území města Lipník nad Bečvou a jeho částí,
p) provoz a údržba rekultivované skládky,
q) silniční motorová doprava nákladní,
r) provoz a údržba tržního místa na náměstí T.G.Masaryka,
s) koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, mimo zboží uvedené v příloze 1 až 3 živnostenského zákona,
t) zajištění sběru a svozu rostlinného materiálu, provozování komunitní kompostárny, kompostování, a to vše podle §10a zákona č. 185/2001 Sb. ustanovení zákona o odpadech ve znění pozdějších předpisů a podle obecně závazné vyhlášky města, kterou se sta
noví systém komunitního kompostování a způsob využití zeleného kompostu k údržbě a obnově veřejné zeleně na území města Lipník nad Bečvou,
u) zajištění sběru a svozu nebezpečného odpadu podle ustanovení zákona o odpadech (na území města Lipník nad Bečvou a jeho částí).

Český statistický úřad

Statistická právní forma
Příspěvková organizace
Institucionální sektor: dle ESA2010
13130
Činnosti - dle CZ-NACE
Shromažďování a sběr odpadů, kromě nebezpečných
Počet zaměstnanců
25 - 49 zaměstnanců

Statutární orgán

Ředitel
Ing. VÁCLAV ZATLOUKAL
Přerov Krátká, , PSČ 75124, 26750368, 203 Den vzniku funkce: 2022-04-30

Změny a události

2022-04-30
Vymazán člen představenstva
DUŠAN POŘÍZKA
2022-04-30
Zapsan člen představenstva
VÁCLAV ZATLOUKAL
2015-09-30
Vymazán člen představenstva
DUŠAN POŘÍZKA
2015-09-30
Zapsan člen představenstva
DUŠAN POŘÍZKA
2015-09-30
Zapsan způsob jednání
Způsob jednání statutárního orgánu: Ředitel jedná a vystupuje jménem organizace samostatně. V době nepřítomnosti ředitele jedná jménem organizace osoba pověřená ředitelem k jeho zastupování.
Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti Technické služby Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace se sídlem v Lipník nad Bečvou  - adresa sídla firmy, majitelé, vedení firmy, založení a vznik obchodní společnosti, předměty činnosti, aktuální výpis Technické služby Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace. Údaje byly staženy  z datové služby justice.cz dle IČO 00097811.

Podobné firmy

Opava Rybářská, , PSČ 74601, 4509595, 203
IČO 00016772
Horní Bříza U Vrbky, , PSČ 33012, 597015, 203
IČO 00022578
Vítkov Dělnická, , PSČ 74901, 4326288, 203
IČO 00037494