Změny a události Knihovna Jiřího Mahena v Brně, příspěvková organizace

2016-09-22
Zapsan člen představenstva
LIBUŠE NIVNICKÁ
2016-09-22
Vymazán člen představenstva
LIBUŠE NIVNICKÁ
2016-09-22
Zapsan člen představenstva
LIBUŠE NIVNICKÁ
2015-11-28
Vymazán člen představenstva
Libuše Nivnická
2015-11-28
Vymazán člen představenstva
Libuše Nivnická
2002-02-26
Zapsan způsob jednání
Statutárním orgánem knihovny je ředitel. Ředitel jedná jejím jménem.
2001-11-06
Zapsan činnost
Zabezpečuje propagaci předmětu své činnosti, včetně výroby, vydávání, prodeje, pronájmu a půjčování propagačních materiálů a programů v tuzemsku i zahraničí.
2001-11-06
Zapsan činnost
Knihovna plní funkci přístupového místa ke znalostem, informacím a kulturním hodnotám. Nestranností, otevřeností, individuálním přístupem a vstřícným prostředím povzbuzuje k celoživotnímu učení, kreativitě, generování vlastních myšlenek, formování nezávi slého rozhodování;
2001-11-06
Zapsan činnost
Vytváří, soustavně doplňuje, organizuje, zpracovává, chrání a uchovává univerzální knihovní fond, provádí jeho revize, vyřazuje knihovní dokumenty z knihovního fondu;
2001-11-06
Zapsan činnost
Půjčuje absenčně a prezenčně dokumenty různých typů (tištěné, zvukové, zvukově obrazové, digitální) z knihovního fondu Knihovny, zpřístupňuje na místě samém autorsky chráněná díla;
2001-11-06
Zapsan činnost
Poskytuje přístup k širokému spektru informací s využitím vlastních i externích databází, které jsou zaměřeny zejména na: - společenské, humanitní, přírodní i technické vědy, - formální a neformální vzdělávání a celoživotní učení, - podporu čtenářské gramotnosti a dalších kompetencí, - kulturu všeobecně, literaturu, hudbu, - všeobecné občanské informace a občanskou gramotnost, - regionální osobnosti, - statutární město Brno, region, kraj, - kreativní odvětví, - Evropskou unii;
2001-11-06
Zapsan činnost
Umožňuje přístup k informacím na internetu, ke kterým má Knihovna bezplatný přístup a umožňuje přístup k placeným informacím na internetu;
2001-11-06
Zapsan činnost
Poskytuje ústní i písemné bibliografické, referenční a faktografické informace a rešerše;
2001-11-06
Zapsan činnost
Zajišťuje specializované činnosti prostřednictvím pracovišť Mahenův památník, Informační středisko Europe Direct, Centrum dětského čtenářství, Vzdělávací centrum, Knihovna pro nevidomé a slabozraké;
2001-11-06
Zapsan činnost
Poskytuje vnitrostátní i mezinárodní meziknihovní služby;
2001-11-06
Zapsan činnost
Pořádá pro širokou i odbornou veřejnost vzdělávací a kulturní akce, zejména exkurze, besedy, přednášky, semináře, workshopy, odborné kurzy a jiné akce v souladu s hlavním účelem a předmětem své činnosti v Knihovně i mimo ni, vytváří podmínky pro celoživot ní vzdělávání;
2001-11-06
Zapsan činnost
Prezentuje v prostorách Knihovny výstavy;
2001-11-06
Zapsan činnost
Realizuje klubovou činnost pro veřejnost;
2001-11-06
Zapsan činnost
Uskutečňuje pro žáky a studenty všech stupňů škol (mateřské školy, základní, střední, vyšší odborné školy, vysoké školy) ve vazbě na rámcové vzdělávací programy a studijní programy besedy, exkurze, informační vzdělávání, rozvíjí čtenářskou gramotnost a da lší funkční gramotnosti. Umožňuje individuální neformální vzdělávání;
2001-11-06
Zapsan činnost
Popularizuje interaktivním a srozumitelným způsobem vědu a různorodé oblasti lidské činnosti, čímž vytváří předpoklady pro růst zájmu dětí a mladých lidí o studium všech oborů včetně přírodních, technických a humanitních;
2001-11-06
Zapsan činnost
Je místem praktické výuky zejména pro studenty Masarykovy univerzity, kdy přispívá ke zvyšování odborných znalostí a získání praktických zkušeností, čímž vytváří podmínky pro růst počtu studentů a kvality absolventů;
2001-11-06
Zapsan činnost
Realizuje vývoj a tvorbu didaktických nástrojů, interaktivních pomůcek, metodických a vzdělávacích databází, systémů dálkového vzdělávání, odborné, vzdělávací a popularizační aktivity pro vlastní potřebu i pro další organizace a jednotlivce;
2001-11-06
Zapsan činnost
Pečuje o odborný růst a zvyšování kvalifikace svých zaměstnanců, organizuje výuku k soustavnému zvyšování jejich odborných kompetencí potřebných k plnění hlavního účelu a předmětu činnosti;
2001-11-06
Zapsan činnost
Organizuje a podílí se na pořádání kulturních, společenských a vzdělávacích akcích na pracovištích Knihovny i mimo ně;
2001-11-06
Zapsan činnost
Provozuje prodej a předprodej vstupenek na akce zajišťované nebo spolupořádané Knihovnou;
2001-11-06
Zapsan činnost
Spolupracuje trvale za účelem zvýšení atraktivity a účinnosti své činnosti s kulturními institucemi, školami všech stupňů a dalšími vzdělávacími institucemi, volnočasovými centry, neziskovými organizacemi, státní správou a samosprávou jakož i dalšími fyzi ckými i právnickými osobami v tuzemsku i zahraničí;
2001-11-06
Zapsan činnost
Poskytuje reprografické služby v tištěné a elektronické podobě (elektronické dodávání dokumentů) jak ve vztahu ke knihovnímu fondu Knihovny, tak v souvislosti s poskytováním meziknihovních služeb;
2001-11-06
Zapsan činnost
Podílí se na řešení teoretických a praktických otázek v oblasti knihovnictví a informační vědy, tvorbě metodik a koncepcí rozvoje veřejných knihovnických a informačních služeb, poskytuje metodickou a poradenskou činnost v oblasti knihovnických a informačních služeb;
2001-11-06
Zapsan činnost
Zajišťuje plnění regionálních funkcí ve vztahu ke knihovnám v regionu město Brno zejména tím, že jim Knihovna poskytuje poradenské, vzdělávací a koordinační služby, zpracovává a reviduje knihovní fondy, buduje a distribuuje výměnný fond a vykonává další činnosti napomáhající rozvoji knihoven a jejich veřejných knihovnických a informačních služeb;
2001-11-06
Zapsan činnost
Vydává, rozmnožuje a šíří periodický tisk i neperiodické publikace a jiné tiskoviny, dále vydává, rozmnožuje a šíří zvukové a zvukově obrazové záznamy na všech druzích nosičů, vše sloužící k naplnění hlavního účelu a předmětu činnosti Knihovny;
2001-11-06
Zapsan činnost
Provádí činnosti související s udržením, zlepšením a modernizací pracovišť, rozvojem jejich struktury, zlepšováním organizace a inovacemi služeb, vše s cílem dosahovaní co nejvyšší kvality služeb pro veřejnost;
2001-11-06
Zapsan činnost
Vydává za účelem stanovení podmínek poskytování knihovnických, informačních a dalších služeb knihovní řád;
2001-11-06
Zapsan činnost
Zabezpečuje propagaci předmětu své činnosti, včetně výroby, vydávání, prodeje, pronájmu a půjčování propagačních materiálů a programů v tuzemsku i zahraničí.