Změny a události Agropodnik, společný zemědělský podnik Havlíčkův Brod v likvidaci

1988-06-30
Zapsan činnost
Činnosti, ke kterým je potřeba zvláštního povolení, je možné zahájit až po získání tohoto povolení a v jeho rozsahu.
1988-06-30
Zapsan činnost
b/ v oblasti specializovaných služeb v rostlinné výrobě - provádí práce a služby v rostlinné výrobě, spočívající zejména v aplikaci průmyslových hnojiv, vápnění půd, chemické ochraně rostlin, ošetřování a aplikaci statkových hnojiv, výrobě a aplikaci kompostů, těžbě a využívání ostatních hnojivých hmot, (bahno , rašelina, atd.), - provádí všechny práce a činnosti související s nárokováním, nákupem, vykládkou, dopravou, skladováním, mícháním, průmyslových hnojiv, vápenatých hmot, chemických přípravků, popřípadě jiných potřeb a materiálů - poskytuje odborné porady a speciální služby na základě příslušných předpisů, spočívající zejména ve sledování škodlivých činitelů, koordinaci využívání techniky, opravárenství, plánování a výstavbě polních hnojišť a velkokapacitních jímek,zpracování eko nomických informací, plánů hnojení a chemické ochrany, - nárokuje, organizuje a pozemně zajišťuje leteckou zemědělskou činnost
1988-06-30
Zapsan činnost
c/ v oblasti stavebnictví - provádí a zabezpečuje stavební činnost pro vlastní potřebu, v případě volné kapacity i pro členské a jiné organizace a občany, - zajišťuje výrobu jednoduché prefabrikace včetně výroby betonu, provádí pro investiční výstavbu technickou pomoc investorovi a inženýrskou činnost v rozsahu uzavřené dohody, - provádí pro členské organizace obhospodařovací bilanci stavebního materiálu na základě jejich zmocnění, - provádí projektovou činnost, - provádí stavební izolace zdiva - provádí práce střelmistrovské a vykonává funkci okresního střelmistra.
1988-06-30
Zapsan činnost
d/ v oblasti meliorační výstvby a údržby - zabezpečuje a provádí výstavbu, opravy a údržbu melioračního zařízení, melioračních staveb, polních cest a komunikací, rybníků a vodních nádrží, - provádí práce na intenzifikaci zemědělského půdního fondu, - provádí zemní práce včetně inženýrských sítí
1988-06-30
Zapsan činnost
e/ v oblasti služeb pro zemědělství - zabezpečuje provoz zemědělské okresní laboratoře, - provádí dopravu a práce speciální technikou, - provádí běžné opravy a revize mechanizačních prostředků a účelových zařízení, - v provozní péči o elektrická zařízení a hromosvody provádí druhý stupeň této péče (pokyny v č. 7/1988 Věst. MZVž ČSR) - provádí revize vysokotlakých nádob, vysokozdvižných vozíků, výtahů, zdvihacích zařízení, kotlů, - zřizuje radiové sítě organizacím zemědělsko-potravinářského komlexu, zabezpečuje jejich provoz a vykonává funkci okresního radiooperátora, - zavádí a provozuje výpočetní techniku (činnost aplikační skupiny), vědeckotechnické informace, provádí činnost v oblasti tvorby cen a normování, - provozuje zahraničně hospodářskou činnost v rozsahu na který se nevyžaduje povolení FMZO ve smyslu § 4 zák. č. 42/80 Sb. ve znění zákona č. 102/88 o hospodářských stycích se zahraničím , - hospodaří s vlastními devizovými prostředky, - hospodaří s devizovými prostředky členských organizací na základě jejich zmocnění, - v zájmu celoročního využití pracovních sil provádí další práce a služby pro jiné organizace a občany, - zpracovává a prodává své výrobky a provozuje vlastní restaurační zařízení.
1988-06-30
Zapsan činnost
Rozsah činnosti Agropodniku je stanoven každoročně plánem, který schvaluje představenstvo.
1988-06-30
Zapsan činnost
Činnosti, ke kterým je potřeba zvláštního povolení, je možné zahájit až po získání tohoto povolení a v jeho rozsahu.