Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, příspěvková organizace, IČO 00094889 — obchodní rejstřík

Zlín Vavrečkova, , PSČ 76001, 42091934, 203
18 let, 8 měsíce
na trhu
20 - 24
zaměstnanc
Již brzy
registr smluv
Již brzy
státní dotace
Datum vzniku
2005-08-03
IČO
00094889
Právní forma
Kraj
Předmět činnosti

1. Organizace shromažďuje sbírky výtvarného umění české i zahraniční provenience, zejména však české a slovenské umění 19. - 20. století a české a slovenské umění současné, se zvláštním zaměřením na dokumentaci urbanismu a architektury. Sbírku tvoří na zá
kladě vědeckého poznání a vlastní koncepce sbírkotvorné činnosti.

2. Sbírku spravuje podle zákona č. 122/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů. Poskytuje standardizované veřejné služby vymezené § 10 a).


3. Spravuje historický knižní fond (sbírkový) a odbornou knihovnu.

4. Ke sbírkovým předmětům pořizuje odbornou dokumentaci písemnou a podle potřeby i obrazovou, případně zvukovou.

5. Sbírkové předměty odborně zpracovává a vytěžuje z nich poznatky o dějinách výtvarného umění a dějinách společnosti, a prezentuje je prostřednictvím stálých expozic a krátkodobých výstav.

6. Provádí základní nebo aplikovaný výzkum v oboru své působnosti. Šíří jejich výsledky prostřednictvím výuky (vzdělávacích, osvětových a výukových akcí a programů), publikování nebo převodu technologií. Umožňuje rovný přístup všem bez rozdílu k využívání
a zpřístupňování výsledků své činnosti a svých služeb, přičemž účelem těchto činností není dosažení zisku. Žádné subjekty nemají žádný přednostní přístup k výzkumným kapacitám organizace nebo k výsledkům výzkumu vytvořeným organizací.

7. Výtvarná díla, odbornou dokumentaci k nim a poznatky získané jejich odborným zpracováním prezentuje zejména prostřednictvím stálých expozic a krátkodobých výstav, vlastní publikační a přednáškovou činností v České republice i v zahraničí a dalšími kult
urně-výchovnými aktivitami určenými pro nejširší veřejnost, sociálně pak zejména dětem a mládeži, seniorům a handicapovaným občanům. Vydává a veřejně šiří periodické (z. č. 37/95 Sb.) a neperiodické (z. č. 46/2000 Sb.) publikace.

8. Zapůjčuje sbírkové předměty do expozic a na výstavy pořádané jinými subjekty v České republice i v zahraničí nebo za účelem jejich vědeckého zkoumání nebo konzervování a restaurování, za předpokladu, že je zajištěna jejich bezpečnost a ochrana ve smysl
u zákona č. 122/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Umožňuje studium svých sbírek badatelům za podmínek stanovených zákonech č. 122/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a badatelským řádem, který sama vydává.

9. Pořádá samostatně nebo ve spolupráci s jinými právnickými nebo fyzickými osobami odborné konference, sympózia a semináře, vztahující se k předmětu činnosti a výstavy vypůjčených výtvarných děl.

10. Pořádá kulturní a vzdělávací programy vyplývající z předmětu činnosti (hudební, divadelní, literární, filmové a multimediální). Provádí přednáškovou a vzdělávací činnost.

11. Může vstupovat do profesních sdružení za účelem koordinace odborné činnosti.

12. Na základě pověření Ministerstva kultury České republiky vydává osvědčení k vývozu předmětů kulturní hodnoty podle zákona č. 71/1994 Sb. o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

13. V oboru své činnosti spolupracuje s tuzemskými i zahraničními partnery.

14. Vykonává činnosti vyplývající z předmětu činnosti a ve vztahu k zajištění provozu veřejně přístupných prostor. Umožňuje návštěvu expozic, výstav, dalších kulturních akcí, fotografování, filmování a pořizování videozáznamů, pořizování kopií dokumentů,
poskytování fotografií, negativů a ektachromů. Poskytuje reklamní služby při zajišťování předmětů hlavní činnosti. Prodává vlastní i cizí odborné periodické a neperiodické tiskoviny, upomínkové předměty a další zboží propagující předmět činnosti na odpoví
dající umělecké úrovni, včetně prodávání nosičů audio a video nahrávek. Poskytuje služby konzervátorských a restaurátorských dílen, učeben a laboratoří. Zpracovává odborné posudky, rešerše a expertízy. Poskytuje informační služby související s předmětem č
innosti.

15. Poskytuje odbornou metodickou radu jiným galeriím, obrazárnám, muzeím, dalším veřejným i soukromým institucím a jednotlivcům, zejména ve Zlínském kraji (konzultace, akviziční poradenství, odborné expertízy, účast v grémiích apod.) V oblasti výtvarného
umění a odborné výstavní činnosti plní základní metodickou a dle potřeby i organizační funkci také v regionu Zlínského kraje.

16. Svou činnost, umělecké sbírky, výstavy, výsledky vlastní a oborové badatelské a osvětové práce, včetně dalších odborných aktivit, prezentuje také formou elektronických médií. Každoročně zpracovává informace o činnosti ve výroční zprávě, kterou podle §
10a odst. 2 písm. c) zákona 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých zvláštních zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje v tisku nebo v informačním systému s dálkovým přístupem.

17. Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, příspěvková organizace má povinnost vnášet odborná kritéria hodnot výtvarného oboru (včetně architektury) do regionu a na základě tohoto přístupu začleňovat hodnoty, které v regionu vznikají, do odpovídajícíc
h kontextů českého umění.

Český statistický úřad

Statistická právní forma
Příspěvková organizace
Institucionální sektor: dle ESA2010
13130
Činnosti - dle CZ-NACE
91020
Počet zaměstnanců
20 - 24 zaměstnanci

Statutární orgán

Ředitel
PhDr. VÁCLAV MÍLEK
Uherské Hradiště Školní, , PSČ 68605, 18946801, 203 Den vzniku funkce: 2019-02-15

Změny a události

2019-02-15
Vymazán člen představenstva
Václav Mílek
2019-02-15
Vymazán člen představenstva
Václav Mílek
2019-02-15
Zapsan člen představenstva
VÁCLAV MÍLEK
2011-02-01
Vymazán člen představenstva
Václav Mílek
2011-02-01
Vymazán člen představenstva
Václav Mílek
Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, příspěvková organizace se sídlem v Zlín  - adresa sídla firmy, majitelé, vedení firmy, založení a vznik obchodní společnosti, předměty činnosti, aktuální výpis Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, příspěvková organizace. Údaje byly staženy  z datové služby justice.cz dle IČO 00094889.

Podobné firmy

Praha Zborovská, , PSČ 15000, 22075208, 203
IČO 00066001
Kutná Hora Barborská, , PSČ 28401, 11612096, 203
IČO 00069922
Cheb Františkánské náměstí, , PSČ 35002, 20890044, 203
IČO 00074268